Các Cau H?i Th??ng G?p

T? KHAI NH?N GI?I S? X? DC

Làm Th? Nào ?? Tr? Thành Ng??i Bán L? Vé S? ? DC (How to Bewww.nanoport.nete a DC Lottery Retailer)

??n Xin Bán L? X? S? (Lottery Retail Application)

Danh Sách Ki?m Tra ??n Xin Bán L? X? S? (Supplier Application Checklist)

how old do you have to buy a lottery ticket www.nanoport.net ?

Nhi?m v?

T?i ?a hóa thu ngan cho Qu?n Columbia m?t cách có trách nhi?m th?ng qua vi?c bán các s?n ph?m cá c??c th? thao và x? s? sáng t?o ??ng th?i ??a ra các quy ??nh và giám sát trò ch?i nh?m duy trì các tiêu chu?n cao nh?t v? tính chính tr?c và ni?m tin c?a c?ng chúng.

?

T?m nhìn

?óng góp xay d?ng Qu?n Columbia t?t h?n b?ng cách tr? thành nhà ?i?u hành và qu?n ly trò ch?i h?ng nh?t, ho?t ??ng có hi?u qu? cao liên t?c t?ng doanh thu hàng n?m và ?óng góp vào ngan sách qu?n b?ng cách mang l?i tr?i nghi?m gi?i trí tuy?t v?i và qu?n tr? t?t.

?

Giá tr?

???????????? Chính tr?c

? ?????????? C?ng b?ng và Hòa nh?p

? ?????????? L?y khách hàng làm trung tam

???????????? ??i m?i

???????????? Th?ng nh?t

???????????? Ch?t l??ng

? ?????????? T?ng tr??ng có trách nhi?m

?

Ti?n ?i ?au

K? t? khi thành l?p vào n?m 1982, X? s? DC ?? trao nhi?u gi?i th??ng t?ng tr? giá h?n 4,4 t? ?? la cho các thành viên trong c?ng ??ng c?a chúng ta và chuy?n h?n 2,3 t? ?? la vào ngan sách chung ?? h? tr? các d?ch v? thi?t y?u c?a Qu?n. Vi?c chúng t?i c?p phép cho các ho?t ??ng trò ch?i t? thi?n ?? giúp các t? ch?c phi l?i nhu?n t?i ??a ph??ng quyên góp ???c h?n 136,5 tri?u ?? la ?? h? tr? các ho?t ??ng x? h?i.

?

Liên h? v?i chúng t?i

V?n phòng X? s? và Trò Ch?i t?i 2235 Shannon Place, S.E. Washington, D.C. 20020-5731 | 202-645-8000

chumba casino | california super lotto plus past winning numbers | zasady eurojackpot | chumba casino | california super lotto plus past winning numbers | zasady eurojackpot | chumba casino | california super lotto plus past winning numbers | zasady eurojackpot | chumba casino | california super lotto plus past winning numbers | zasady eurojackpot | async> View My Stats